Деструктивните знаци на майдана

Архангел Михаил, защо черен?… или кой е Той в същност?
The statue of archangel Michael - Kiev

Наскоро вниманието ми бе привлечено от доста интересна символика, която неминуемо е свързана със събитията произтекли на Киевския площад „Майдан на Независимостта“ съвсем неотдавна. Имайки предвид и странните подмени на символите в града в главата ми изплуваха няколко въпроса:

1. Защо архангел Михаил на майдана е черен и изобщо това Архангел Михаил ли е или някой друг?
2. Защо на събора „Света София“ в Киев, най-древния архитектурен паметник на Украйна, намиращ се под защитата на Юнеско, която изрично забранява реконструкцията и преправянето на паметника под какъвто и да е предлог през 2010 е монтиран още един архангел „Михаил“ с вдигнат меч над главата.
3. Защо три архангела с вдигнати мечове в центъра на Киев, които се появяват в 2000 г. (Михайловски събор), в 2002 г. (Майдан на Независимостта) и 2010 г. (Софийски събор) образуват равностранен триъгълник?
4. Защо под „черния архангел“ се намира герб със странна стилистика (две пресечени стрели и лък)?
5. И накрая има ли връзка появата на тези символи в центъра на Киев с печалните събития от отминалите две „революции“ – 2004 и 2014г.

The statue of archangel Michael - Kiev

Кого охранват символите на небесното войнство с вдигнати мечове над главите си, какво активират скулптурите в гражданите на Украйна? Защо се появяват знаци символизиращи агресията? Струва си да се замислим!
Нека се запознаем с тънкостите на деструктивните знаци и тяхното влияние над хората с цитат от книгата на

Анастасия Нових – „АллатРа“


Ригден: Вярно. Нека да се върнем към думата „политика“. Думата „полис“ произлиза от италианското „polizza”, означаващо „разписка“, „договор“. Архонтите обожават да задвижват своите проекти под наименования с двойнствен характер. Считайки себе си за посредници между боговете и хората, Архонтите създали жречески модел на управление на обществото, или по-скоро на тази част на обществото, като по едни или други причини не е била подчинена на тяхната религиозна власт (например, народи, които живеели в други страни, вярвали в свои собствени богове, имали култура различна от тяхната и т.н.) Думата „политика“ е било измислено от тях от две гръцки думи „poly“ – „много“ и „Theos“ – „Бог“ и означавало нещо, като властване на „многото богове“ над обществото. От там и тръгнали местните „богчета“ – политици подчиняващи се на Архонтската властова система. Не е случайно, че много държави живеят по англосаксонското, а така и на континенталното право, които се явяват едни от най-разпространените правни системи. Именно римското право изобретено от жречеството в Древен Рим е послужило, като основа за създаването на сегашното право („Законите на дванадесетте таблици“ и други жречески документи за управление над народите, създадени в синхрон със законите на Животинското начало)
Анастасия: Да, както се казва, политическото право, както и религиозното винаги са наказателни. А изобщо, печалното е, че световното общество живее съгласно правилата, които са установили Архонтите и техните агресивни знаци…
Ригден: В същност живеят така, защото са в неведение кой и как ги управлява, а живеят в неведение, защото не вникват дълбоко в тези въпроси. Ако хората се поинтересуват от световната история или поне от хералдиката (на средновековна латиница „heraldus“ – „глашатай“, наука за гербовете), то ще се появят пред очите им изключително интересни факти, на които просто не са обръщали особено внимание. В частност, ако разгледаме флаговете, гербовете на княжествата, градовете, държавите, които като правило са се подавали от марионетките на Архонтите на нищо не подозиращите държавни управители, то ще можете да видите в тях знаците и символите, въздействащи на подсъзнателно ниво и активиращи Животинското начало във всеки човек.
Всичко това се случва и в настоящия момент, както преди, така и сега, това служи за тайното влияние над съзнанието на хората. Достатъчно е да обърнете внимание на символиката на съвременните държави, техните централни органи на управление, министерства, ведомства, служби, на символите изписани на паричните знаци на различните валути в света. В основата си това са кръстове, обозначения блокиращи Предната същност (знак и символ, най-вече произлизащ от царската символика на земната власт – короната) или акцент поставен върху Животинското начало и в частност двете странични Същности (лявата и дясната) на човек, изобразявани с едни или други агресивни зверове от страни на централния символ. Достатъчно е да се загледаме, колко гербове притежават символите на масоните, започвайки от градовете и държавите, завършвайки с международните организации и корпорации: лък и стрела (заедно или по отделно), брадви, сърпове, чукове, мечове, шпаги, огнестрелни оръжия, пергели, лъвове, леопарди, дракони, орел, Фригийски калпак, маслинова клонка (символ на еврейското жречество). Няма да споменавам за наличието на определени числови символики във вид на звезди ( 6, 13 и т.н.)

Destructive signs of the maidan

Рисунък 108. Гербове на различни страни:
1.  Гамбия; 2. Бутан; 3. Гана; 4. Федеративна Република Германия; 5. Германска Демократична Република (1949–1990); 6. Франция; 7. САЩ; 8. Нидерландия;  9.  Френска империя  (1804–1815);  10.  Норвегия; 11. Грузия (1991–2004); седемстранна структура на герба (седем лъча, седем звезди); 12. Грузия (с 2004); 13. Белгия; 14. Ватикана.

Тези агресивни знаци се използват в публичната символика, предназначена за масово тиражиране, хората често се сблъскват с нея и я използват, приемайки я като нещо задължително в документите, сградите, дрехите, в средствата за масова информация и т.н. Тяхното въздействие е като капка, която непрестанно бие по едно и също място – тези знаци подсъзнателно стимулират Животинското начало, агресията, подбуждат низшите инстинкти в хората. И в краен резултат, всичко това способства за нарастването на напрежението в обществото, подобно на метана в рудна шахта. В определен момент е достатъчна и една искра, т.е. да се провокира агресията в определена маса хора, за да последва вълна от насилие заливаща цялата държава и привеждаща до необратими разрушителни последствия, т.е. предсказуеми неминуеми последствия.
Но цялата тази схема на тайно управление работи до тогава, докато по-голямата част от обществото не подозира за нея. Архонтите използват всяка възможност, за да поставят на „територията под техен контрол“ своите символи и знаци, така да се нарече своето „клише“. При все това се прави “потайно“, с формалното „участие на народа“ в подобни обсъждания. Решенията като правило се приемат от тесен кръг чиновници, а за широката общественост се поднася шумно обсъждане – фарс как точно тези символи и знаци са „изключително важни“ за жителите на даден град или държава от гледна точка на историята, философията, традициите и културата на дадена територия. В някои случай дори се изисква експертното мнение на учени, на които се дава задание да обосноват точно определен избор и никой друг. Но какво искам да кажа във връзка с всичко това. Ако самите хора, независимо от налаганото им експертно мнение започнат да се интересуват от историята на своята страна, своя народ, символите и знаците, ако разширяват своя кръгозор по тези въпроси, подхождайки към процеса на познание отговорно, от позицията на Духовното начало, то ще бъде изключително трудно да бъдат излъгани. В края на краищата става въпрос за мястото, където ще останат да живеят техните деца и внуци. С други думи, когато хората научат Истината, то те сами ще приведат всичко в ред. Та основната сила е в болшинството, в самото общество, а не в някаква групичка слугуващи жреци и политици…

Destructive signs of the maidan

Типичен пример на символиката на Архонтите.

Destructive signs of the maidan

В този кадър символически се противопоставят черната фигура с меча и статуята на Независимостта, където жена стои с вдигнати ръце символизиращи полумесец с рогчетата нагоре наричан още знак Аллат.

И така, защо архангел Михаил е черен и какво символизира в този си вид?

По християнското учение, изначално е имало три архангела: Гавраил, Михаил и Луцифер, като последния по-късно символично се превръща в черен, поради отстъпничеството му от Бога. Имайки предвид и информацията описана в книгата на Анастасия Нових картинката става много интересна, като отговора на въпроса оставям на вас.

Относно другите въпроси изложени в началото на статията, мога да кажа едно, определено някой целенасочено и последователно парченце по парченце подменя символите на града. Всички видяхме до какво безумие доведе последната революция, голяма част от хората буквално бяха под влиянието на масова психоза, уверен съм, че тази символика има много общо със събитията.

Струва си да се замислим колко силно е въздействието на всички знаци и гербове, които ни заобикалят в ежедневието и най-малкото, което можем да направим е да се поинтересуваме, да намерим истинските значения на тези знаци, за да можем да предотвратим всяка подмяна и опит за манипулация ни на съзнателно и подсъзнателно ниво.

Източник:www.allat-ra.com